Leica Z6 APO Makroskope Stereomikroskope & Makroskope Produkte Startseite Leica Leica Microsystems

Manuelles 6.3:1-Zoomsystem mit einem vertikalen Strahlengang: Leica Z6 APO